• HSB energiezuinige aanbouw
Het
Fundament
Voor de
Start van een
Goede Bouw!

BENG

vanaf 1 januari 2021 is de BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) in werking getreden. De eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Building Directive (EPBD). De energieprestatie van een gebouw moet op verschillende momenten worden  vastgelegd, zoals bij vergunningaanvragen, bij opleveringen en in het kader van verkoop of huur.

BENG indicatoren

Voor vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen voldoen aan de grenswaarden voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG), zoals opgenomen in de bouwregelgeving. De nieuwbouweisen worden uitgedrukt in BENG 1, 2 en 3, worden getoetst aan de energieprestatie-indicatoren zoals hieronder beschreven:

 • de maximale energiebehoefte (EP1) in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
 • het maximale primair fossiel energiegebruik (EP2), eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
 • het minimale aandeel hernieuwbare energie (EP3) in procenten (%)

TOjuli

Betere isolatie en betere luchtdichtheid zijn consequenties van de verschillende BENG-eisen. De realisatie van een gezond binnenklimaat is daardoor sterk afhankelijk van de voorzieningen voor de luchtverversing in de gebouwen. Het is hierdoor belangrijk dat ontwerpers rekening houden met circulatiestromen van koude lucht in gebouwen.

Nieuwe woningen worden zeer energiezuinig gebouwd en houden daardoor hun warmte beter vast. Directe zonintreding heeft een grote invloed op oververhitting bij nieuwbouw woningen wat in de zomer problemen kan opleveren. Hogere binnentemperaturen leiden tot gezondheidsrisico’s en overlast.

Hierdoor is er een indicator ter verlaging van het risico op oververhitting genaamd: TOjuli. De TOjuli indicator staat vermeld in de bouwregelgeving met een grenswaarde van 1,2. Hoe hoger het getal des te groter het risico op temperatuuroverschrijding. De waarde wordt berekend over elk gevelvlak en per oriëntatie.  Deze waarde wordt, tegelijk met de BENG-indicatoren bepaald.

Indien er in het gebouw actieve koeling wordt toegepast dan vervalt de TOjuli eis.

BENG en aangepaste Rc-waarde

De berekening van de warmteweerstanden in de NTA8800 is in lijn gebracht met de Europese normen. Belangrijkste verschil is dat de correctiefactor van de bouwkwaliteit vervalt. Hierdoor komen de rekenresultaten van de Rc-waarde een fractie hoger uit dan nu het geval is. Om aanpassingen in de constructieopbouw te voorkomen zijn naast de rekenmethode  dus ook de eisen aangepast. De isolatiedikte veranderd dus niet, maar door de aangepaste rekenmethode veranderd de waarde van dezelfde isolatie.

 • Rc vloer minimaal 3,7 m²K/W
 • Rc gevel minimaal 4,7 m²K/W
 • Rc dak minimaal 6,3 m²K/W

Rekenmethode NTA 8800 en software

De bepaling van de energieprestatie van gebouwen is voor Nederland vastgelegd in de NTA8800:2020. De NTA8800 geldt zowel voor nieuwe als bestaande gebouwen, voor woningen en utiliteitsgebouwen. Het toetsen van de BENG-eisen voor nieuwbouw gebeurt vanaf 1 januari 2021 met deze NTA8800. Hiervoor zijn diverse geattesteerde softwareprogramma’s beschikbaar. Dat is software volgens de eisen in de BRL 9501. ROBO werkt met het softwarepakket van UNIEC3. Alleen bedrijven die gecertificeerd zijn mogen BENG berekeningen afmelden bij de Rijksoverheid. ROBO is gecertificeerd.

Bouwdossier

Voor alle nieuwbouw geldt dat er bij oplevering een energielabel nodig is. De berekening die vervaardigd is voor de aanvraag omgevingsvergunning wordt hier opnieuw gecontroleerd en daar waar nodig aangepast aan de werkelijke situatie. Hiervoor dient de aannemer volgens de NTA8800 een dossier bij te houden waarin bewijslast wordt verzameld. Wanneer deze bewijslast niet, of niet goed wordt bijgehouden zal dit van invloed zijn op de uitkomst van de berekening.

Trias Energetica en ontwerp aandachtspunten

De energieprestatie indicatoren zijn gebaseerd op de trias Energetica. Zo geldt er een aparte eis voor de buitenkant van een gebouw, de zogenoemde schil, om de energiebehoefte te beperken, uitgedrukt in energiebehoefte (EP1). De resterende energiebehoefte moet zo efficiënt mogelijk worden opgewekt, uitgedrukt in primair fossiel energieverbruik (EP2). Ook moet de energievraag van een gebouw zo veel mogelijk uit hernieuwbare energie bestaan, uitgedrukt in aandeel hernieuwbare energie (EP3).Om te voldoen aan de BENG indicatoren is het zaak om al in de ontwerpfase van een gebouw rekening te houden met de BENG ontwerptips zodat de vraag naar energie beperkt wordt. Pas bij het maken van een ontwerp de onderstaande aandachtspunten toe.

 • Compacte bouwvorm
 • Hoge Rc waardes toepassen
 • Beglazing zoveel mogelijk op het zuiden en rekening houden met het correct toepassen van zonwering en/of overstekken
 • Zo’n kort mogelijke leidinglengtes toepassen
 • toepassen van een goede luchtdichtheid van de thermische schil van het gebouw. Pas zoveel mogelijk SBR details toe zodat er met gunstigere waardes voor wat betreft de lineaire warmteverliezen gerekend mag worden.
 • Houdt rekening met installatiesystemen. Denk aan gunstige oriëntatie van het dakvlak voor het toepassen van zonnepalen en voldoende grote opstelplaatsen voor warmtepomp en ventilatie-unit. Pas overal laag temperatuurverwarming toe.

BENG berekening

Het advies is om de BENG berekening mee te laten groeien met uw ontwerp. Op deze manier kunt u eventuele ontwerp aanpassingen afkomstig van de BENG berekening in een vroeg stadium doorvoeren. Dit kan veel werk achteraf voorkomen. vooral als bovenstaande aandachtspunten onvoldoende in acht zijn genomen tijdens het ontwerpproces. ROBO kan voor u de BENG berekening verzorgen. Mail uw ontwerp en u ontvangt van ons zo spoedig mogelijk een offerte.