• HSB energiezuinige aanbouw
Het
Fundament
Voor de
Start van een
Goede Bouw!

Goed nieuws voor vastgoedeigenaren en ontwikkelaars! verruiming gebruiksmogelijkheden van leegstaande panden.

In de nabije toekomst zou het gemakkelijker moeten worden om leegstaande panden, al dan niet tijdelijk, te gaan gebruiken in afwijking van de geldende bestemming. Hiervoor heeft de ministerraad op 31 oktober 2013 een ontwerpbesluit* genomen.

Leegstaande panden

kantoorpand leegstaandNederland telt op dit moment erg veel leegstaande panden. Voordat de crisis begon was het vrij eenvoudig om een nieuwe gebruiker te vinden passend binnen de geldende bestemming. Vandaag de dag is dit een stuk lastiger. Dit mede omdat het op basis van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk is om een pand in strijd met deze bestemming te gebruiken. Dit houdt dus in dat een kantoorpand niet zomaar gebruikt mag worden voor detailhandel of studentenwoningen.

Tijdelijke vergunning voor afwijkend gebruik

Een gemeente verstrekt op dit moment voor tijdelijk afwijkend gebruik alleen een vergunning als de aanvrager kan aantonen dat het gebruik ook daadwerkelijk een tijdelijk karakter heeft waarvan het gebruik niet langer zal plaats vinden dan vijf jaar.

Binnen het ontwerpbesluit zoals het er nu ligt wordt het mogelijk gemaakt om een vergunning te verlenen voor tijdelijk planologisch gebruik, waarbij de gemeente zelf kan bepalen voor welke termijn deze vergunning geldt. Dit kan vijf dagen zijn, een maand of drie jaar, maar ook tien of vijftien jaar en langer. Ook kan een termijn worden opgenomen die afhankelijk wordt gesteld van een bepaalde gebeurtenis.

Tevens behoeft dan niet meer te worden aangetoond dat er sprake is van een tijdelijke behoefte. Ook vanwege een activiteit die voorziet in een permanente behoefte, is het mogelijk om een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen.

Vergunning voor permanent afwijkend gebruik

Een gemeente heeft op dit moment de mogelijkheid om medewerking te verlenen aan het permanent in afwijking van het bestemmingsplan gebruiken van bouwwerken. Dit geldt alleen voor bouwwerken binnen de bebouwde kom met een maximale oppervlakte van 1500m2.Hierbij geldt dat het aantal woningen door deze functiewijziging gelijk dient te blijven.

In het ontwerpbesluit zoals het er nu ligt vormt een eventuele toename van het aantal woningen geen belemmering meer. Tevens vervalt de beperking dat de oppervlakte niet meer dan 1500m2 mag bedragen. Dit betekent dat met deze aanpassing het al dan niet tijdelijk bewonen van leegstaande winkels of kantoren mogelijk wordt.

Inwerkingtreding Besluit Omgevingsrecht

Op dit moment is het nog niet bekend wanneer bovenstaand ontwerpbesluit in werking zal treden. Er wordt gesproken over medio 2014. Tot die tijd blijft het nu geldende besluit omgevingsrecht van kracht.


*Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht.