• HSB energiezuinige aanbouw
Het
Fundament
Voor de
Start van een
Goede Bouw!

Vergunningsvrij bouwen na 1 november 2014

Sinds 1 november zijn de regels gewijzigd op het gebied van vergunningsvrij bouwen. In dit artikel wil ik voor de meest voorkomende eenvoudige situaties uiteen zetten wat de maximale vergunningsvrije bouwmogelijkheden zijn.

Vergunningsvrij bouwen
De woning op het achtererfgebied* uitbreiden. De uitbreiding dient tegen de oorspronkelijke achtergevel geplaatst te worden met een maximale diepte van 4m¹. De uitbreiding mag niet hoger zijn dan 5m¹, niet hoger dan de woning zelf en niet hoger dan 30cm boven de verdiepingsvloer uitkomen.

Indien u een bouwwerk bouwt wat hoger is dan 3m¹ en op meer dan vier meter van de oorspronkelijke woning wordt gebouwd dient het bouwwerk te worden voorzien van twee of meer schuine dakvlakken waarvan de dakhelling niet meer bedraagt dan 55 graden en de nok niet hoger ligt dan 5m¹. Tevens wordt de afstand van de nok tot de perceelsgrens (m) begrenst door de volgende formule: (m x 0,47) + 3. De functie dient ondergeschikt te zijn aan die van het hoofdgebouw, tenzij u bouwt ten behoeven van mantelzorg.

vergunningsvrij

De maximale bebouwde oppervlakte in het bebouwingsgebied** van bovenstaande vergunningsvrije bijbehorende bouwwerken mag te samen met reeds bestaande bijbehorende bouwwerken niet meer bedragen dan:
1°in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m2: 50% van dat bebouwingsgebied,
2°in geval van een bebouwingsgebied groter dan 100 m2 en kleiner dan of gelijk aan 300 m2: 50 m2, vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m2,
3°in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m2: 90 m2, vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2, tot een maximum van in totaal 150 m2,

Uw bouwplan is vergunningsvrij als het voldoet aan de bovenstaande voorschriften. U kunt starten met de bouw zonder tussenkomst van uw gemeente.

Vergunningsvrij bouwen mits voldoet aan bestemmingsplan
Mocht uw bouwplan niet passen binnen de bovenstaande bebouwingsmogelijkheden, wordt er getoetst of uw bouwplan past binnen de onderstaande bebouwingsmogelijkheden. Past uw plan hier binnen, dan is de laatste toets of er wordt voldaan aan het geldende bestemmingplan. Is dit inderdaad het geval dan is uw bouwplan vergunningsvrij. Wordt er niet voldaan aan onderstaande voorschiften of het bestemmingsplan dan dient u een omgevingsvergunning aan te vragen bij uw gemeente.

De woning op het achtererfgebied* uitbreiden. Mits wordt voldaan aan de volgende voorschriften:
1° niet hoger bouwen dan 5m¹,
2° de afstand tussen het bouwwerk en het openbaar toegankelijk gebied meer is dan 1m¹. Deze afstand mag minder zijn indien er geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn,
3° In geval van meerdere bouwlagen mag een verblijfsgebied*** alleen op de eerste bouwlaag worden gesitueerd,
4° niet voorzien van een balkon of dakterras.

Het juist interpreteren van bovenstaande voorschriften is niet eenvoudig. Mocht u twijfelen of uw bouwplan vergunningsvrij is kunt u altijd contact met ROBO opnemen. Ook is het mogelijk om uw gemeente hierover te benaderen of de volgende website: https://www.omgevingsloket.nl/.

 

* achtererfgebied: erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen;
** bebouwingsgebied: achtererfgebied alsmede de grond onder het hoofdgebouw, uitgezonderd de grond onder het oorspronkelijk hoofdgebouw;

*** verblijfsgebied: gebruiksgebied of een gedeelte daarvan voor het verblijven van personen, bijvoorbeeld woonkamer, slaapkamer of keuken;