• HSB energiezuinige aanbouw
Het
Fundament
Voor de
Start van een
Goede Bouw!

Bouwen en het Bouwbesluit

Bij het bouwen of verbouwen van een woning krijgt u te maken met een heleboel wettelijke regelingen. Bij nieuw- of verbouw krijgt u te maken met het bouwbesluit. Dit is een zogenaamde Algemene maatregel van bestuur gebaseerd op de Woningwet.

Bouwbesluit minimale eisen

De regels in het Bouwbesluit hebben vooral betrekking op de minimale technische eisen die aan een gebouw worden gesteld, de prestatie-eisen. Het gaat om meetbare normen, zoals bijvoorbeeld voldoende daglicht, voldoende ventilatie of de hoogte van een vloerafscheiding. Alle nieuw te bouwen en bestaande bouwwerken moeten voldoen aan de voorschriften uit het bouwbesluit.

Bouwen

verbouwHet Bouwbesluit schrijft voor aan welke minimum technische eisen een bouwwerk moet voldoen. Deze voorschriften liggen onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu en installaties. Datgene wat er gebouwd wordt moet immers veilig zijn en normaal te gebruiken. Voor verbouwing moet u in de eerste instantie de eisen volgen die gelden voor nieuwbouw, tenzij in de desbetreffende afdeling voor een voorschrift anders is aangegeven. Ook als uw bouwplannen vergunningsvrij zijn moet u voldoen aan het bouwbesluit. Bij vergunningsvrije bouwwerken mag de gemeente alleen achteraf toetsen of aan de regels is voldaan.